Tussenschoolse opvang

Algemene informatie
Tussenschoolse opvang op obs de Esdoorn is een vrijwillige
organisatie die door een groep ouders wordt geregeld. Samen met de MR voeren wij een beleid waardoor de kinderen en ouders een kwalitatieve opvang kunnen verwachten wanneer zij gebruik maken van deze dienst. De eindverantwoordelijkheid voor tso ligt bij het schoolbestuur.
 
Wij zien het als onze taak om aan de kinderen een ontspannen, pedagogisch verantwoorde lunchpauze aan te bieden. Het doel is dat we tussen de middag met elkaar kunnen zorgen voor een gezellige sfeer, waar de kinderen met de tso-krachten een
boterham kunnen eten en o.a. hun verhaal kwijt kunnen. Door een goede opvang draagt de tussenschoolse opvang bij dat de kinderen weer geconcentreerd kunnen beginnen aan de middaglessen.
 
De tso sluit in de omgang met kinderen aan bij de op school gehanteerde leefstijl/methode. Voor de tso gelden
dezelfde afspraken en regels die gelden tijdens schooluren.
 
Kinderen kunnen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gebruik maken van de tso.
 
Dagelijkse gang van zaken
Dagelijks willen we de kinderen continuïteit en structuur bieden. Dit doen we door elke dag dezelfde routines toe te passen. Een middag bij de tso ziet er als volgt uit:
(de tijden zijn een indicatie)
11.50 uur          De tso-krachten gaan de groepen langs om de
                          namen van aangemelde kinderen voor te lezen.
 
12.00 uur De kinderen worden door de tso-krachten uit
de klas gehaald. Vervolgens wordt er een bezoek gebracht aan het toilet en worden de handen       gewassen. De kinderen van groep 1 t/m 4 blijven
over in het lokaal van groep 3-4, de kinderen van
groep 5 t/m 8 blijven over op het leerplein. Daar-
na wordt er gekeken of alle kinderen er zijn. 
 
12.05 uur We wachten tot iedereen aan tafel zit en wensen
elkaar smakelijk eten.
 
12.20 uur De meeste kinderen zijn uitgegeten, de kinderen
krijgen de verantwoordelijkheid voor het
opruimen en het schoonmaken van de tafels onder begeleiding van de tso-krachten.
 
12.25 uur De kinderen mogen zelf kiezen of ze buiten of
binnen willen spelen.
 
13.00 uur De kinderen gaan opruimen en gaan naar hun
eigen klas.

Eten en drinken
 Ouders dienen zelf voor eten en drinken te zorgen. Dit kunnen de kinderen ‘s morgens als ze op school komen in de koelkast in de hal zetten. Voor het middageten houden wij de volgende richtlijnen aan:
· minimaal 1 boterham
· drinken
 
Als aanvulling:
· cracker
· ontbijtkoek
· rijstwafel
· fruit
Wij stimuleren kinderen om de volledige inhoud van de broodtrommel leeg te eten. Ze moeten minimaal
1 boterham eten. Als een kind niet volledig zijn of haar broodtrommel leeg eet, laten we de rest in de broodtrommel zitten, zodat u als ouder kunt zien hoeveel uw kind heeft gegeten.
 
Na het eten krijgen de kinderen van de tso-krachten een snoepje.
 
Groep en ruimte
 De tso maakt gebruikt van het lokaal van groep 3-4  (oranje groep) voor de groepen 1 t/m 4 en voor de groepen 5 t/m 8 van het leerplein tegenover groep 3-4. De kinderen blijven in twee groepen over. Op vrijdag blijven de kinderen van groep 4 t/m 8 samen op het leerplein over.

 Belangrijke afspraken
 Samen met het team hebben wij belangrijke afspraken gemaakt over de zaken die zich kunnen voordoen tijdens het overblijven.
 
Ziek
Wanneer kinderen ziek worden tijdens de tso, wordt er
bepaald door de tso-kracht hoe erg het is, kan het kind blijven of moet het worden opgehaald? Wanneer door de tso-kracht wordt ingeschat dat het kind naar huis moet, wordt altijd eerst de leerkracht ingeschakeld om de situatie te beoordelen. Als de leerkracht en tso-kracht samen overeenkomen dat het kind naar huis moet, wordt er gebeld door de leerkracht van het kind.
 
Afwezig kind
Ouders dienen altijd hun kind af te melden voor de tso. Wanneer het kind niet is afgemeld, proberen we zo snel mogelijk te achterhalen waar het kind is. In sommige gevallen zal een tso-kracht de leerkracht vragen of het kind aanwezig was in de
ochtend of dat het kind bijvoorbeeld ziek naar huis is gegaan.
 Ongewenst gedrag
Wanneer een kind ongewenst gedrag vertoont, wordt hij/zij
gewaarschuwd door de tso-kracht. Wanneer het gedrag blijft, wordt het kind apart van de andere kinderen gezet. Er wordt verteld aan het kind waarom hij/zij is gescheiden van de groep. Na een paar minuten wordt er met het kind gepraat en mag hij/zij weer deelnemen aan de activiteiten van de groep.
 
Soms houdt het ongewenste gedrag aan, ook nadat het kind apart is gezet. We wijzen het kind nogmaals op het gedrag dat niet gewenst is. Wanneer dit niet werkt, wordt het kind naar de klas gestuurd. In dit geval wordt de leerkracht ingeschakeld om het kind toe te spreken. Er vindt daarna altijd overleg plaats tussen de leerkracht, locatieleider en tso-kracht. Er worden dan afspraken gemaakt over het informeren van de ouders. Kinderen die structureel ongewenst gedrag vertonen, kan de toegang tot de tso worden ontzegd. Dit staat beschreven in het tso-beleidsplan en ligt ter inzage bij de locatieleider.
 
(Kleine) ongelukjes
Wanneer kinderen kleine ongelukjes hebben gehad die meer hulp nodig hebben dan een pleister, worden ze direct overgedragen aan de BHV-ers van de school. Deze neemt dan de taak van verzorging op zich en handelt waar nodig is. 
 
Aanmelden TSO
Iedere ouder die zijn of haar kind(eren) gebruik wil laten maken van de tussenschoolse opvang dient zich aan te melden via een inschrijfformulier (per kind).  Dit is een eenmalige aanmelding waar voor ons belangrijke gegevens op staan, zoals waar we u kunnen bereiken in geval van nood e.d. Het inschrijfformulier kunt u ophalen bij de locatieleider.
 
Op het inschrijfformulier kunt u ook aangeven of er
bijzonderheden zijn, zoals bijvoorbeeld medicatie. Wanneer wij weten dat uw kind medicatie gebruikt, kunnen we
hiermee rekening houden. We kunnen echter niet verantwoordelijk zijn voor het toedienen van bepaalde medicatie. In overleg met ouders en de school proberen we tot een passende
oplossing te komen.
 
 Aan-en afmelden
Wanneer u via het inschrijfformulier heeft aangegeven dat uw kind op een vaste dag in de week komt, maar uw kind kan een keer niet komen, bijvoorbeeld door ziekte, dan dient u uw kind ‘s morgens af te melden voor de tso. Dit kunt u doen door te bellen naar het nummer van de tso 06-25040667. U kunt ook een sms'je sturen.
 
Mocht u uw kind willen aanmelden voor incidentiele opvang, dan kunt u ‘s morgens ook bellen naar bovengenoemd nummer, een sms sturen of een briefje in de tso-brievenbus doen.
 
Aan– en afmelden dient voor 10.00 uur te gebeuren. Niet afmelden houdt in dat de kaart gewoon wordt afgestempeld.
 
Uit oogpunt van veiligheid mogen kinderen zichzelf nooit aan– of afmelden voor de tso, u dient altijd zelf contact op te nemen met de tso.
 
Er hangt een tso-brievenbus in de hal. Hierin kunnen enveloppen met geld, briefjes met aan– en/of afmeldingen of inschrijffor-mulieren gedeponeerd worden.
 
KOSTEN
 Voor de tussenschoolse opvang vragen wij een kleine bijdrage.
10-rittenkaart                                          € 12,50
20-rittenkaart                                          €  25,00
40-rittenkaart                                          €  50,00
 
Mochten er prijswijzigingen in de loop van dit schooljaar         optreden, dan stellen wij u hiervan op de hoogte.
 
Meerdere kinderen uit een gezin kunnen op 1 kaart. De kaart blijft de gehele schoolperiode geldig. Indien deze in groep 8 niet volledig gebruikt is, krijgt u het restantbedrag terug. U dient hier zelf aan te denken.
 
Als de kaart vol is, krijgt uw kind de kaart mee naar huis met een briefje dat u weer een nieuwe kaart dient te kopen.
 
Heeft u na drie keer gebruik te hebben gemaakt van de tso nog niet betaald, dan krijgt uw kind een herinneringsbriefje mee.
 
Betaalt u vervolgens nog niet, dan ontzeggen we uw kind(eren) de toegang tot de tso na u daarvan op de hoogte te hebben gesteld.
 
Meehelpen als vrijwilliger?

De tussenschoolse opvang is afhankelijk van vrijwilligers die het leuk vinden om betrokken te zijn bij school en
natuurlijk graag met kinderen omgaan. Wij kunnen altijd
nieuwe enthousiaste vrijwilligers gebruiken.
 
Vanuit de tussenschoolse opvang kunnen wij u een vrijwilligersvergoeding aanbieden en een cursus tussenschoolse kinderopvang.
 
Voor meer informatie of voor vrijblijvend een keertje
meelopen kunt u contact opnemen met Sandra Klemens (locatieleider).
 


 
 

© 2018 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden